About AW Executive

Board of Directors

President Kazuhisa Ozaki
Executive Vice President Masayasu Saito
Tsunehiro Matsuno
Yoshinari Kuwayama
Director Hirohisa Kishi
Kanshiro Toyoda
Kiyotaka Ise
Yasunari Nakamura
Yoshio Aoki
Kazunori Nakamura
Kenji Suzuki
Koji Nakaie

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory
Board Member
Tetsuya Miwa
Masaaki Kojima
Tadashi Yamashina
Makoto Mitsuya

Operating Officers

Senior Managing Officer Yasunari Nakamura *
Yoshio Aoki *
Kazunori Nakamura *
Kenji Suzuki *
Koji Nakaie *
Tatsuya Iwatsuki
Masaki Asano
Akimitsu Azuma
Managing Officer Toshiyuki Ando
Kyomi Morimoto
Takayuki Shimizu
Kunihiro Yamada
Shigeo Tsuzuki
Muneo Kusafuka
Atsushi Inoue
Yoshihisa Yamamoto
Hiromasa Okawa
Masashi Motoda
Shigeto Noma
Mitsuhiko Ando
Fumihiko Suzuki
Takao Oi
Masayuki Tsurumi
Kazuo Takemoto
Ryuji Takami
Yukio Ueda
Satoru Kasuya
Katsuyuki Matsui
Susumu Kato

*Also hold the position of Director

PAGE TOP