About AW Executive

Board of Directors

President Kazuhisa Ozaki
Executive Vice President Kozo Yamaguchi
Tsunehiro Matsuno
Tetsuya Miwa
Director Hirohisa Kishi
Kanshiro Toyoda
Yasumori Ihara
Keiji Watanabe
Yoshinari Kuwayama
Yasunari Nakamura
Yoshio Aoki
Kazunori Nakamura
Kenji Suzuki

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory
Board Member
Noriaki Kamimuki
Masaaki Kojima
Shinichi Sasaki
Makoto Mitsuya

Operating Officers

Senior Managing Officer Keiji Watanabe *
Yoshinari Kuwayama *
Yasunari Nakamura *
Yoshio Aoki *
Kazunori Nakamura *
Kenji Suzuki *
Toru Shimizu
Tatsuya Iwatsuki
Managing Officer Toshiyuki Ando
Kyomi Morimoto
Masaki Asano
Akimitsu Azuma
Kunihiro Yamada
Shigeo Tsuzuki
Muneo Kusafuka
Yoshihisa Yamamoto
Mitsuhiko Ando
Masayuki Tsurumi
Hiromasa Okawa
Masashi Motoda
Shigeto Noma
Kazuo Takemoto
Ryuji Takami
Satoru Kasuya

*Also hold the position of Director

PAGE TOP